top of page

Seznámení

Důležité pro úspěšný projekt se první seznámení, kde si s klientem vyměníme důležité informace. Může se jednat například o informace o pozemku a návrhy řešení, dle kterých se klient může rozhodnout, zda spolupracovat se mnou, či nikoliv.

Untitled 53.png

Studie stavby

Poté co si řekneme podstatné informace ohledně pozemku, klientovo požadavků na budovu a dalších důležitých věcí podepíšeme smlouvu o dílo na studii stavby.

Studie stavby je důležitá část návrhu celé budovy, ve které se rozhodne, jak bude budova vypadat, kde bude mít jaké místnosti, jestli bude budov na pozemku více, jaká bude podlažnost budovy apod.. Studie stavby následně slouží jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, používá se na konzultování s dotčenými orgány, předběžné nacenění stavby a tak dále.

V případě velkých projektů předchází studii stavby územní studie, která rozhodne kde budou budovy situování, kde budou komunikace, jaký bude poměr zastavěných ploch vůči celkovým plochám pozemku, nebo pozemků mnoho dalšího.

Untitled 21.png

Projektová dokumentace

Po odsouhlasení studie stavby, jejího předání klientovi a prokonzultování s dotčenými orgány následuje, v případě zájmu, podepsání smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci dle patřičného stupně povolení (určeno zákonem 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)). Na projektové dokumentaci pracuje řada dalších projektantů, nejen já.

Vyřízení potřebných povolení

Po vypracování a zkompletování celé projektové dokumentace přichází fáze inženýringu, neboli získání vyjádření dotčených orgánů, případně zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace a následně získání souhlasného vyjádření. Po získání všech potřebných souhlasných vyjádření je podána dokumentace na příslušný stavební úřad pro povolení či ohlášení.

Untitled 54.png

Autorský dozor

Po vydání povolení či ohlášení jsou důležité i autorské dozory, kdy na stavbu dojíždím a dohlížím na zhotovitele zda dodržuje projektovou dokumentaci a neodchyluje se od ní.

Untitled 55.png
bottom of page